ผันรูปปกติหรือรูปพจนานุกรม 普通形(辞書形)

รูปปกติ 普通形 หรือ 辞書形 เป็นรูปที่ใช้เป็นสำหรับภาษาสนทนากัน สำหรับคนที่ค่อนข้างสนิทระดับเดียวกัน ซึ่งก็จะแบ่งรูปแบบการผันที่แตกต่างกันตามกลุ่มของกริยา ดังนี้

กริยากลุ่ม 1

ให้ตัด ます ออก แล้วเปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นเสียงแถว う(แถว อุ)

買います買うซื้อของ
立ちます立つยืน
帰ります帰るกลับ
置きます置くวาง
急ぎます急ぐเร่งรีบ
話します話すพูด คุย
行きます行くไป
กลุ่มที่ 1

กริยากลุ่ม 2

ให้ตัด ます ออกแล้วเติม ~る 

食べます食べるกิน
寝ます寝るนอน
教えます教えるสอน
กลุ่มที่ 2

กริยากลุ่ม 3

ให้ตัด します ออกแล้วเติม ~する

勉強します勉強するเรียน
散歩します散歩するเดินเล่น
来ます来るมา
กลุ่มที่ 3

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น