ตัวคันจิญี่ปุ่น JLPT N5

กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น ได้กำหนดตัวคันจิที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เรียกว่า โจโยคันจิ(常用漢字) ไว้ทั้งหมด 1,945 ตัว ซึ่งบรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามคันจิที่ใช้ในชีวิตจริงๆ มีมากกว่า 3,000 ตัว ซึ่งเด็กญี่ปุ่นต้องจดจำคันจิเหล่านี้เอง คันจินอกเหนือส่วนใหญ่จะเป็น จินเมโยคันจิ (人名用漢字) เด็กญี่ปุ่นจะเริ่มเรียนคันจิตั้งแต่ ป.1 เมื่อถึง ป.5-6 ก็สามารถจำคันจิที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้หมดแล้ว

อย่างที่ได้บอกไว้ ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลมาจากตัวคันจิจีนด้วย เมื่อนำมาใช้จึงมีการอ่านออกเสียงได้สองเสียง คือ

1.แบบ องโยมิ (音読み) คือ การอ่านแบบจีน

2.แบบ คุงโยมิ (訓読み) คือ การอ่านแบบญี่ปุ่น

ตัวคันจินั้น แต่ละตัวจะมีความหมายในตัวของมันเอง เมื่อจำความหมายได้ ถึงแม้จะไปรวมกับตัวคันจิอื่นทำให้เสียงอ่านนั้นแตกต่างออกไปก็ตามแต่พื้นฐานความหมายยังคงเดิม แต่อย่างไรก็ตามด้วยคันจิมีค่อนข้างเยอะ วันนี้เรามีตัวคันจิ 103 ตัว สำหรับระดับ JLPT N5 มาฝากกัน ถ้าจำคันจิทั้งหมดนี้ได้ ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับสอบ N5

คันจิ
(漢字)
องโยมิ
(音読み)
คุงโยมิ(訓読み) ความหมาย
あん   やす(い) (ราคา)ถูก
いち     ひと(つ) หนึ่ง
いん    の(む) ดื่ม
う、ゆう   みぎ ขวา
う                あめ ฝน
えき สถานีรถไฟ
えん まる(い) เยน(เงินเยน)
ไฟ
はな ดอกไม้
か、げ しも、さ(げる)、お(ろす)、
く(だる)
ใต้ , ข้างล่าง
なに อะไร
かい、え あ(う) งาน(จัดงาน)
がい、げ そと、ほか、はず(れる)、はず(す) ข้างนอก
がく まな(ぶ) การเรียนรู้
かん、けん あいだ ระหว่าง ช่วงระยะ
き、け อากาศ ความรู้สึก
きゅう、く ここのー เก้า
きゅう やす(む) พัก
ぎょ さかな、うお ปลา
きん、こん かね เงิน
くう そら、あ(ける)、から ท้องฟ้า
げつ、がつ つき พระจันทร์
けん み(る)、み(える)、み(せる) มอง , ดู
げん、ごん い(う) พูด
ふる(い) เก่า
いつー ห้า
ご、こう あと、おく(れる)のち หลัง
เที่ยง
かた(る)、から(らう) ภาษา
こう โรงเรียน
こう、く くち ปาก
こう い(く)、ゆ(く)、おこな(う) ไป
こう たか(い)、たか(まる)、たか(める) สูง
こく くに ประเทศ
こん、きん いま ตอนนี้
ひだり ซ้าย
さん みっ(つ) สาม
さん やま ภูเขา
よ、よん、よっ(つ) สี่
し、す เด็ก
みみ หู
とき เวลา
しち なな(つ)、ななー เจ็ด
しゃ くるま รถยนต์
しゃ やしろ บริษัท
しゅ มือ
しゅう สัปดาห์
じゅう、じ とう、とおー สิบ
しゅつ だ(す)、で(る) ออก
しょ か(く) หนังสือ งานเขียน
じょ、にょ おんな、め ผู้หญิง
しょう ちい(さい)、こー เล็ก
しょう すこ(し)、 すく(ない) เล็กน้อย , นิดหน่อย
しょう、じょう うえ、かみ、あ(げる)、あ(がる) บน ด้านบน
しょく た(べる)、く(る)、く(らう) กิน
しん あたらし(い)、あら(た)、にいー ใหม่
じん、にん ひと คน
すい みず น้ำ
せい、しょう い(きる)、う(む)、は(やす)、なま、き มีชีวิต
西 せい、さい にし ทิศตะวันตก
せん かわ แม่น้ำ
せん พัน(หนึ่งพัน)
せん さき ก่อน
ぜん まえ ข้างหน้า
そく あし、た(りる)、た(す) ขา
おお(い) มาก , เยอะ
だい、たい おおき(い)、おお(い) ใหญ่
だん、なん おとこ ผู้ชาย
ちゅう なか ข้างใน ภายใน
ちょう なが(い) ยาว
てん あめ、あま ท้องฟ้า
てん みせ ร้านค้า
でん ไฟฟ้า
ど、と つち ดิน
とう ひがし ทิศตะวันออก
どう みち ทาง
どく よ(む) อ่าน
なん みなみ ทิศใต้
ふた(つ) สอง
にち、じつ ひ、-か วัน , พระอาทิตย์
にゅう はい(る)、い(る)、いれ(る) เข้า , ใส่
ねん とし ปี
ばい か(う) ซื้อ
はく、びゃく しろ(い)、しろ สีขาว
はち やっ(つ)、ようー แปด
はん なか(ば) ครึ่ง
ひゃく ร้อย (หนึ่งร้อย)
ちち พ่อ
ぶん、ぶ、ふん わ(ける)、わ(かれる)、わ(かる) นาที , แบ่งส่วน
ぶん、もん き(く)、き(こえる) ฟัง
はは แม้
ほく きた ทิศเหนือ
ぼく、もく き、こ ต้นไม้
ほん もと หนังสือ
まい ทุกๆ
まん、ばん หมืน(หนึ่งหมื่น)
めい、みょう ชื่อ
もく ตา
ゆう とも เพื่อน
らい く(る)、きた(る)、きた(す) มา
りつ た(つ)、た(てる) ยืน
ろく むっ(つ)、むいー หก
はなし、はな(す) เรื่องราว , พูด
https://pixabay.com/photos/geisha-girls-kimono-culture-woman-949978/

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น