คำศัพท์ไฟฟ้าอิเล็กทรอกนิกส์

หลายคนคงปวดหัวกับคำศัพท์เฉพาะทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอกนิกส์ วันนี้จึงรวบรวมมาบางส่วน หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้างนะครับ

คำศัพท์ญี่ปุ่น  คำแปลภาษาอังกฤษคำแปลภาษาไทย
アクチュエータ Actuatorกลไกที่แปลงพลังงานต่าง ๆ เป็นการทำงานขับเคลื่อนเมคคาทรอนิกส์
圧電素子(素子)Piezoelectric element (element)ประจุไฟฟ้าทีสะสมอยู่ในตัววัสดุแข็งบางชนิด เมื่อจ่ายแรงดันจะเกิดแรงดันตกคร่อมกับอุปกรณ์นั้น
アナログ回路Analog circuitวงจรอะนาล็อก
電子回路Electronic circuitวงจรอิเล็กทรอนิกส์
アナログ・デジタル変換回路(ADC)Analog・Digital Convert circuitวงจรเปลี่ยนอะนาล็อกเป็นดิจิตอล
電気信号Electric signalสัญญาณทางไฟฟ้า
位相変調Phase modulationการปรับเฟส
インバータInverterอินเวอร์เตอร์
映像機器Projectorเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
半導体Semi-conductorอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
液晶ディスプレイLiquid-Crystal Display(LCD)จอ LCD
オシロスコープOscilloscopeออสซิลโลสโคป
オペアンプOperational Amplifierออปแอมป์
端子Terminal, Pin, Portขั้วต่อสาย, หางปลา
出力Outputเอาต์พุต,กำลังจากเครื่องจักร
音響機器Sound recorderอุปกรณ์บันทึกเสียง ปล่อยสัญญาณเสียง
電線Electric wireสายไฟ
絶縁体Insulatorฉนวน
碍子Insulatorฉนวนระหว่างสายไฟ
開閉器Switchอุปกรณ์เปิดปิด(ทำหน้าเปิดปิดในวงจร)
電池Batteryแบตเตอรี่
蓄電池Storage batteryแบตเตอรีชาร์จได้
コンデンサCondenserตัวเก็บประจุ
撮像管Image/camera tubeหลอดภาพ
集積回路Integrated circuitวงจรอินทิเกรต
シリーズレギュレータSeries regulatorชุดควบคุมไฟกระแสตรง(แรงดันต่ำ)
直流Direct currentไฟฟ้ากระแสตรง
交流Alternative currentไฟฟ้ากระแสสลับ
スナバ回路Sand pit circuitเป็นวงจรที่อยู่ในระบบวงจรไฟ ทำหน้าที่เก็บสำรองไฟสำหรับเปิดวงจรใหม่เมื่อปิดเบรกเตอร์ตัดไฟ
遮断機Circuit breakerเบรกเกอร์ตัดไฟ
走査Scanning , Traversalการสแกน , การรับส่งภาพทางโทรทัศน์
ダイオードDiodeไดโอด
超伝導Super conductivityตัวนำไฟฟ้าได้ดีมาก
通信工学Communications Engineeringวิศวกรรมโทรคมนาคม
抵抗器Resistorตัวต้านทาน
電子工学Electronics Engineeringวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
被覆電線Cable  wireสายเคเบิล(สายไฟที่มีเปลือกหุ้มสาย)
同軸ケーブルCoaxial cableสาย Coaxial สายหุ้มฉนวนอย่างดีนิยมใช้ในการสื่อสาร เช่น สาย LAN
トランジスタTransistorทรานซิสเตอร์
トランスTransformerหม้อแปลงไฟฟ้า(แปรงแรงดันไฟฟ้า)
配線Line in flowการเดินสายไฟ การวางระบบสายไฟ
光ファイバーケーブルOptical fiber cableสายไฟเบอร์ ออปติก
発光ダイオードLight Emitting Diode(LED)LEDไดโอด
はんだ付けSolderingบัดกรี
Lead(the metal)ตะกั่ว
Tinดีบุก
ヒューズFuseฟิวส์
ブラウン管Cathode ray tubeหลอดภาพ CRT
陰極Cathodeแคโทด , ขั้วลบ
陽極Anodeอาโนด , ขั้วบวก
直列Seriesอนุกรม
並列Parallelขนาน
太陽発電機Solar cellพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)
感電Receive an electric shockไฟช็อต
漏電Leakage, Short circuitไฟรั่ว
停電Power outageไฟดับ
過負荷Overloadใช้ไฟเกินระดับ, โอเวอร์โหลด
三相交流Three-phase alternating currentไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส
高圧電線High voltage lineสายไฟฟ้าแรงดันสูง
制御盤Control box/panelตู้คอนโทรล ตู้ไฟคอนโทรล(MDB)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น