การต่อเพิ่มแผง PV

เมื่อต้องการต้องการเพิ่มแผง PV ให้เพียงพอกับความต้องการของโหลด มีวิธีการต่อ 2 แบบ คือ ต่อแบบอนุกรม และต่อแบบขนาน จะมีผลลัพธ์ที่ต่างกัน ดังนี้

  1. ต่อเพิ่มแผง PV แบบอนุกรม คือ การต่อเอาขั้วบวกและขั้วลบต่อเข้าหากัน(ต่อสลับขั้วกัน) การต่ออนุกรมนี้ จะทำให้แรงดัน(V) เพิ่มขึ้น กระแส(A) จะคงเดิม นิยมใช้ในกรณีที่ต้องการเพิ่มแรงดันให้เท่ากับแรงดันที่โหลดต้องการ เช่น ปั๊มซัมเมอร์สต้องการแรงดัน 90V จำเป็นต้องต่ออนุกรมแผงขนาด 300W ขึ้นไป จำนวน 3 แผง (แผง PV 300W ขึ้นไป จะมีแรงดันแผงประมาณ 30V ขึ้น)

ตัวอย่าง จากการต่ออนุกรมแผง PV ขนาด 12V 5A จำนวน 2 แผง จะได้ผลลัพธ์

แรงดันจะได้เป็น 24V กระแสจะเป็น 5A

2. ต่อเพิ่มแผง PV แบบขนาน คือ การต่อแบบเข้าขั้วบวกต่อกับขั้วบวก ขั้วลบต่อกับขั้วลบ(ขั้วเหมือนกันต่อเข้าด้วยกัน) มีผลคือ ทำให้กระแส A เพิ่มขึ้น ส่วนแรงดันเท่าเดิม(หรือเท่ากับแผงที่แรงดันต่ำสุด)

ตัวอย่าง จากการต่อขนานแผง PV ขนาด 12V 5A จำนวน 2 แผง จะได้ผลลัพธ์

กระแสจะได้เป็น 10A ส่วนแรงดันจะเท่าเดิม คือ 12V

ข้อควรระวังในการเพิ่มแผง PV

  1. ถ้าต่อแบบขนานเพื่อเพิ่มกระแส (A) จะทำใหกระแสเพิ่มขึ้น ควรคำนวนส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระแสด้วย เช่น ขนาดสายไฟ หรือ ขนาดชาร์จเจอร์ เป็นต้น ว่าเหมาะสมกับกระแสไฟที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่า อาจจะเพิ่มขนาดสายไฟให้ทนกระแสมากขึ้น รวมถึงเปลี่ยนขนาดทนกระแส (A) ของชาร์จเจอร์ให้รองรับได้มากขึ้นด้วย
  2. ถ้าใช้ในระบบออฟกริต กระแสที่ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ กระแสไม่ควรสูงเกิน จะทำให้เกิดความร้อน อายุแบตเตอรี่จะสั้นเร็ว ควรใช้กระแสชาร์จประมาณ 10% ของความจุแบตเตอรี่ เช่น แบตเตอรี่ขนาด 12V 100Ah ควรใช้กระแสชาร์จ 10A เป็นต้น
  3. ถ้าเป็นไปได้ การต่อพ่วงแผงให้ใช้แผงPV ที่ขนาดเท่ากัน (วัตต์เท่ากันทั้งหมด) แต่ถ้าจำเป็นจริงๆ ควรใช้แผงที่ขนาดใกล้เคียงกัน(เน้นให้แรงดันใกล้เคียงกัน) โดยเฉพาะการต่อแบบขนาน ประสิทธิภาพของแผงจะตกลงมาอยู่ที่แผงกำลังวัตต์ต่ำสุด อีกถ้าแรงดันของแผงต่างกันมาก อาจทำให้เกิดแรงดันย้อนเข้าสู่แผงที่แรงดันน้อยกว่า ทำให้แผงเกิดความเสียหายได้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น